فال,طالع بینی
فال,طالع بینی
دانشجویان عزیز: یکی از موضوعات ذیل را  به عنوان موضوع  تحقیق  درس اندیشه اسلامی یک انتخاب نموده و حداکثر تا۱۵ خرداد ۸۹ تحقیق خود را در ۱۵ الی ۲۰ صفحه  بر روی  سی دی  یا   پرینت  همراه با صحافی (طلق و شیرازه) تحویل نمایید.ارسال از طریق پست الکترونیکی بلا مانع است. 

الف)موضوعات  مربوط  به حکمت مطهر که با  رجوع به آثار استاد مطهری می توانید در این زمینه  تحقیق نمایید.

۱-حجاب در اسلام (ویژه خواهران)

زن در حفاظ حجاب یا حجاب حفاظی برای زن؟کدام یک ؟سئوال این است که چرا اصولا حجاب ؟  حجاب برای چیست ؟  وبرای چه کسانی است ؟ به چه منظوری است؟ مربوط به چه دورانی است؟ تا چه حدی است؟ وده ها  سئوال دیگر  . اما مهمترین سئوال همان فلسفه حجاب است. چرا در اسلام حجاب و پوشش برای زنان الزامی شده است؟این حجاب چه نقشی برای زنان در جامعه ایفائ می کند. آیا آنگونه که عده ای می گویند  مانعی برای حضور زنان در عرصه اجتماعی است و  این امرناشی از غیرت زیادی مردان بوده است یا خیر یک حفاظی برای خود زنان برای حضور آزاد آنان در جامعه اسلامی است ؟ رجوع به آثار استاد مطهری راهنمای خوبی برای پاسخ به این پرسش ها است.

 ۲- انسان و ایمان

 ایمان به انسان یا انسان با ایمان؟ کدام یک ؟ یک تفکر که با دنیای مدرن نضج گرفت  تفکر اومانسیم یا انسان مداری بود. بر مبنای این تفکر اعتقاد به انسان و توانایی های او  به جای اعتقاد به خدا نشست .ایمان به انسان و توانایی او  به عنوان وجودی که اصیل است جانشین ایمان به خدا به عنوان منشائ هستی شد.بر مبنای این تفکر که منشائ آن تاملات  دکارت فرانسوی بود وجودی که واضح ومتمایز است وهیچ شکی در آن نیست وجود انسان است و بقیه هستی ها باید بر هستی انسان قرار گیرد . لذا هستی که من انسان با عقل جزیی و تجربه جزیی درک کنم پذیرفته شده و معنا دارد .سایر وجودها برای انسان مدرن بی معنا است. اینجا بود که ایمان به انسان و توانایی های او در شناخت حقیقت  به جای ایمان به خدا  و وحی الهی قرار گرفت . انسان محور هستی شد و علم تجربی بشر تنها معیار شناخت حقیقت . هر گزاره ای که علم تجربی ثابت نکند برای انسان معاصر بی معنی است. لذا گزاره های وحیانی و اخلاقی که از دایره شناخت تجربی خارج هستند برای انسان معاصر بی معنا شدند. در مقابل این تفکر اندیشه دینی است که معتقد است هستی انسان نشات گرفته از روح الهی است (و نفخت فیه من روحی) و سعادت انسان در گرو ایمان به این حقیقت هستی یعنی بازگشت به روح الهی است . در سایه ایمان به خدا است که انسان می تواند به کمال نهایی برسد. این اندیشه به هیچ وجه نافی علم تجربی نیست بلکه معتقد است که علم و ایمان دو بال انسانی برای پرواز و رسیدن به حقیفقت است. رجوع به آثار استاد مطهری می تواند کمک خوبی برای انجام این پژوهش باشد. 

۳- انسان و تقدیر

انسان با تقدیر یا تقدیر با انسان؟کدام یک؟  یک دیدگاه معتقد است که انسان سرنوشتی محتوم دارد که همه جا ودر هر حالت با اوست و به هیچ وجه از او جدا شدنی نیست. او را اختیاری بر ترک آن نیست و......

اما گروه دومی هستند که نظری مخالف این دارند . اینها معتقدند که تقدیر با اراده خود انسان است. این انسان است که اراده می کند تقدیر او چگونه باشد.رجوع به آثار استاد مطهری راهنمای خوبی برای تبیین این دو نظریه و نهایتا نظر صائب می تواند باشد.

 

ب) مو ضو عات قرآنی که  مراجعه به قرآن و تفاسیر و کتب مربوطه بهترین  زمینه پژوهش برای این عناوین می باشد.

۱-ایمان در قرآن

ایمان چیست ؟ در قرآن به چه معانی آمده است ؟ چگونه ایمان حاصل می شود؟ معرفت در ایمان چه نقشی دارد؟ رابطه ایمان با اختیار انسان چیست؟ انسان مومن چه ویژگی هایی دارند؟ اسطور های ایمانی در قرآن ؟ ......وهزاران سئوال مشابه که می توان با رجوع به قران و تفاسیر و کتب مربوطه پاسخ مناسبی برای آنها یافت.

۲- روح از منظر قرآنی

روح چیست ؟ حقیقت وجودی آن چیست؟ از چه جنسی است ؟ چه خصوصیاتی دارد؟ از چه زمانی وارد بدن می شود؟ ارتباط آن با جسم بدنی چگونه است؟ پس از مرگ و جدایی از بدن چه مراحلی را در عالم برزخ طی می کند؟ و.....هزاران سئوال دیگر.مراجعه به قرآن و تفاسیر و کتب مربوطه بهترین راه برای پاسخ به این پرسش هاست.

 

۳- معاد در قرآن

معاد در قرآن به چه معناست؟ چه ویژگی هایی دارد؟ تفاوت آن با این عالم دنیوی در چیست؟ ارتباط آن با این عالم چگونه است ؟ ارتباط معاد با حقیقت انسان یعنی روح؟ مرگ چیست؟ عالم رستاخیز چیست؟ میزان چیست؟ بهشت و جهنم به چه معناست؟و.......... هزان سال مشابه که رجوع به قرآن و تفاسیر و کتب مر بوطه بهترین راهنمای شما در امر تحقیق در این زمینه می باشد.

موضوع ویژه: اصلاح الگوی مصرف در جامعه اسلامی :

۱- ضرورت و راهبر دهای اصلاح الگوی مصرف در جامعه اسلامی (با نگاه به قرآن و روایات)

۲- اخلاق و نقش آن در استفاده بهینه از منابع طبیعی

 

+ نوشته شده در ساعت توسط احمد عبدالحسینی